MỤC TIÊU PO2 ĐỘNG MẠCH THEO BỆNH LÝ CƠ BẢN: MỘT ĐÁNH GIÁ NHỎ VỀ DỮ LIỆU CÓ SẴN Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY Julien Demiselle, Enrico Calzia, Clair Hartmann, … Lược dịch: BS. Đặng [...]
Tommaso Mauri, Marta Lazzeri, Giacomo bellani, Albert Zanelle and Giacomo Grasselli Dịch bài: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 Tóm tắt Mục tiêu: Khi y học chính xác đan [...]
2 / 2 POSTS