Tag: 18

AFP (ALPHA - FETOPROTEIN) (Alphafoetoproteine / Alpha - Fetoprotein)   NHẮC LẠI SINH LÝ - Alpha-fetoprotein (AFP) là một globulin được hình thành trong túi noãn hoàng (yol [...]
1 / 1 POSTS