Tag: tăng huyết áp phổi

BS. TRẦN MINH ĐỨC, BS. NGUYỄN THANH HIỀN Từ viết tắt ACEi: Angiotesin-Converting Enzyme inbihitor: Ức chế men chuyển Angiotensin. AHA/ACC/HFSA: American Heart Associatio [...]
I. ĐỊNH NGHĨA [1] Theo TCYT thế giới (WHO - 1963), tâm phế mạn là tình trạng phì đại tâm thất phải hậu quả từ những bệnh lý gây ảnh hưởng đến chức năng và cấu trúc của phổi. [...]
2 / 2 POSTS