Giải phẫu cắt lớp MRI sọ não (tô màu và chú thích)

Giới thiệu

Giải phẫu cắt lớp là kiến thức nền tảng với các bác sĩ và kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên đây là vấn đề khó với các bạn mới tiếp cận khi vừa phải xem hình ảnh trên CT/MRI vừa đối chiếu giải phẫu học.

Để hỗ trợ các bạn dễ học và tham khảo trong quá trình làm việc, chúng tôi tạo thư viện giải phẫu cắt lớp MRI sọ não ở các mặt cắt axial, coronal, sagittal với các cấu trúc giải phẫu được tô màu (dán nhãn – label) và có chú thích tiếng Anh và tiếng Việt kèm theo, nguồn ảnh từ radiopaedia.org.

Giải phẫu cắt lớp sọ não trên MRI

Mặt cắt ngang trục (axial)

Chú thích:

 • Frontal: Thùy trán
 • Parietal: Thùy đính
 • Temporal: Thùy thái dương
 • Occipital: Thùy chẩm
 • Insular: Thùy đảo
 • Cingulate gyrus: Hồi đai
 • Thalamus: Đồi thị
 • Caudate nucleus: Nhân đuôi
 • Lentiform nucleus: Nhân bèo (nhân đậu)
 • Hippocampus: Hồi hải mã
 • Midbrain: Trung não
 • Pons: Cầu não
 • Medulla oblongata: Hành não
 • Cerebellum: Tiểu não
  • Anterior lobe: Thùy trước
  • Posterior lobe: Thùy sau

Mặt cắt đứng ngang (vành, coronal)

Chú thích:

 • Frontal: Thùy trán
 • Parietal: Thùy đính
 • Temporal: Thùy thái dương
 • Occipital: Thùy chẩm
 • Insular: Thùy đảo
 • Cingulate gyrus: Hồi đai
 • Thalamus: Đồi thị
 • Caudate nucleus: Nhân đuôi
 • Lentiform nucleus: Nhân bèo (nhân đậu)
 • Hippocampus: Hồi hải mã
 • Midbrain: Trung não
 • Pons: Cầu não
 • Medulla oblongata: Hành não
 • Cerebellum: Tiểu não
  • Anterior lobe: Thùy trước
  • Posterior lobe: Thùy sau

Mặt cắt đứng dọc (sagittal)

Chú thích:

 • Frontal: Thùy trán
 • Parietal: Thùy đính
 • Temporal: Thùy thái dương
 • Occipital: Thùy chẩm
 • Insular: Thùy đảo
 • Cingulate gyrus: Hồi đai
 • Thalamus: Đồi thị
 • Caudate nucleus: Nhân đuôi
 • Lentiform nucleus: Nhân bèo (nhân đậu)
 • Hippocampus: Hồi hải mã
 • Midbrain: Trung não
 • Pons: Cầu não
 • Medulla oblongata: Hành não
 • Cerebellum: Tiểu não
  • Anterior lobe: Thùy trước
  • Posterior lobe: Thùy sau

Trả lời

Lên đầu trang