Yêu cầu tài liệu

LƯU Ý: Thư viện KHÔNG hỗ trợ sách và bài báo, bài giảng tiếng Việt. Chỉ hỗ trợ sách và bài báo Y Dược tiếng Anh. Tài liệu phải nêu cụ thể và đầy đủ tên sách+tác giả+ link sách/bài báo, không nêu chủ đề chung chung, nếu không đầy đủ thông tin sẽ không được hỗ trợ.