Tag: ♦ Thở máy không xâm nhập với áp lực dương liên tục (CPAP - Continuous positive airway pressure)

ĐỊNH NGHĨA Hội chứng ngừng thở khi ngủ là một rối loạn đặc trưng bởi sự ngừng thở từng lúc khi ngủ trong thời gian từ 10 giây trở lên, dẫn đến giảm nồng độ oxy trong máu, sau đ [...]
1 / 1 POSTS